Ugrinovački put 16a
Pon - Pet: 08:00 - 16:00

Alta Nova – Politika privatnosti

Alta Nova - Politika privatnosti

Svrha ove Politike privatnosti u obradi ličnih podataka je da fizičkom licu (nosiocu podataka) pruži informacije o svrsi obrade podataka, njenom obimu, zaštiti podataka i trajanje obrade. Informacije koje prikuplja, obrađuje i čuva Alta Nova d.o.o. ograničene su na profesionalne informacije. Kompanija ne prikuplja, obrađuje i čuva bilo kakve osetljive lične podatke.

1. Kontrolor ličnih podataka i kontakt podaci

Kontrolu ličnih podataka vrši kompanija Alta Nova d.o.o. sa sedištem u Beogradu, opština Zemun,  adresa Ugrinovački put 16a, PIB: 104221652.

Štamparija Alta Nova d.o.o. je vlasnik i menadžer veb stranice www.altanova.rs. Kompanija se zalaže za zaštitu privatnosti ličnih podataka kojima raspolaže, kao i za obradu i prikupljanje samo legitimno prikupljenih podataka koji su neophodni da bi se obezbedilo poslovanje kompanije i usklađenost sa zahtevima zakona i propisa. Posetom i korišćenjem veb stranice www.altanova.rs, korisnici se slažu sa odredbama ove Politike privatnosti, uključujući politiku kolačića.

2. Obim politike privatnosti

Lični podaci su bilo koje informacije koje se odnose na identifikovano ili utvrdivo fizičko lice.

Politika privatnosti obezbeđuje zaštitu privatnosti i ličnih podataka i primenljiva je na:

fizička lica – (bilo koja potencijalna, bivša i postojeća) kontakt osoba koja predstavlja klijente kompanije, partnere za saradnju, spoljne pružaoce usluga, koji primaju ili pružaju kompaniji bilo koje takve informacije koje mogu sadržati lične podatke;

zaposleni u kompaniji (uključujući potencijalne, bivše i postojeće zaposlene);

posetioci kancelarije i proizvodnih pogona kompanije;

posetioci veb stranice kompanije.

Politika privatnosti primenljiva je na obradu ličnih podataka bez obzira na oblik/okruženje u kojem se informacije pružaju (telefonom, elektronskim putem, na papiru) i način na koji se obrađuju (interni sistem, na papiru).

Obrada ličnih podataka podrazumeva sve aktivnosti u vezi sa ličnim podacima. Svaka aktivnost koja uključuje lične podatke smatra se obradom, bez obzira na to da li je automatizovana ili ne. Primeri redovne obrade su prikupljanje, registracija, organizacija, strukturiranje, čuvanje, obrada, prenos i brisanje podataka.

3. Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka

Lični podaci se prikupljaju samo kada fizičko lice dobrovoljno pruži takve informacije:

obrada ličnih podataka klijenata i partnera u saradnji dalje se uređuje sporazumima o saradnji.

Obrada ličnih podataka zaposlenih vrši se u skladu sa Zakonom o radu Republike Srbije, Zakonom o zaštiti rada i drugim obavezujućim normativnim dokumentima koji se primenjuju u pitanjima radnih odnosa u Republici Srbiji, kao i internim dokumentima, naredbama i uputstvima kompanije.

informacije o posetiocima veb stranice www.altanova.rs mogu se dobiti indirektno dobijanjem informacija korišćenjem kolačića. Kolačići kao datoteke koje veb pregledač čuva na računaru ili mobilnom uređaju korisnika. Ovo takođe omogućava veb lokacijama da čuvaju pojedinačne korisničke preferencije. Kolačići se mogu smatrati načinom na koji veb lokacija prikuplja informacije koje mu omogućavaju da prepozna korisnika i odgovori na odgovarajući način. Informacije povezane sa kolačićima ne koriste se za identifikaciju posetilaca veb stranice www.altanova.rs. Svaka osoba ima mogućnost da zabrani internet pregledaču da koristi kolačiće, što vam neće sprečiti upotrebu veb stranice, ali može ograničiti neke funkcije sajta www.altanova.rs. Pored toga, serveri će snimati adresu Internet protokola (IP), tip pregledača, jezička podešavanja, operativni sistem, vremensku oznaku dobavljača Internet usluga (IPS) i trajanje posete odeljcima veb stranice. Ovi podaci se prikupljaju i koriste samo da bi se obezbedilo pogodno i sigurno funkcionisanje veb stranice.

4. Svrha i pravna osnova obrade ličnih podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i shodno tome ostalim važećim regulatornim aktima, u obavljanju obrade ličnih podataka kompanija obezbeđuje poštovanje principa dobre prakse u svim fazama obrade ličnih podataka.

Alta Nova d.o.o. obrađuje lične podatke u sledeće svrhe: priprema i zaključivanje ugovora; komunikacija; implementacija proizvodnje, planiranje i analiza i druge svrhe povezane sa njenim poslovnim aktivnostima koje se mogu razlikovati u zavisnosti od poslovnih ciljeva i ciljeva kompanije.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka od strane Alta Nova d.o.o. je:

zaključivanje i izvršenje ugovora (na primer, za zaključenje ugovora o radu ili sporazuma o saradnji i za osiguranje njegovog izvršenja);

sprovođenje zakona i propisa i poštovanje obaveza utvrđenih obavezujućim spoljnim regulatornim aktima;

saglasnost nosioca podataka;

legitimni interesi za izvršavanje postojećih obaveza (na primer, za obavljanje poslovne aktivnosti, verifikacija identiteta fizičkog lica pre zaključenja ugovora, osiguranje izvršenja ugovora, sprečavanje neprimerenih finansijskih rizika za komercijalnu aktivnost kompanije).

5. Video nadzor u prostorijama kompanije

Svrha video nadzora je sprečavanje ili identifikovanje krivičnih dela, zaštita pravnih interesa, kontrolora i zaštita vitalno važnih interesa osobe, uključujući zaštitu života i zdravlja. Video nadzor se vrši u skladu sa uputstvima i naredbama kompanije Alta Nova d.o.o.

Pojedinci su o video nadzoru u prostorijama kompanije obavešteni informativnim nalepnicama koje sadrže dodatne informacije o svrsi video nadzora, pravnim osnovama, kontroloru podataka i njegovoj adresi, odgovornom službeniku za zaštitu podataka i primaocima podataka.

6. Informacioni sistem i sigurnost podataka – tehničke i organizacione mere

Politika unutrašnje bezbednosti kompanije Alta Nova d.o.o. osigurava takvo okruženje informacione tehnologije da osigura informacione i tehnološke resurse kompanije od bilo kakvih spoljnih i unutrašnjih bezbednosnih rizika i, istovremeno, osigurava kontinuiran i kvalitetan rad kompanije u skladu sa funkcijama utvrđenim u propisima. Kompanija primenjuje savremene tehnološke mogućnosti u skladu sa postojećim rizicima privatnosti i organizacionim, finansijskim i tehničkim resursima koji su razumno dostupni kompaniji, uključujući korišćenje sledećih bezbednosnih mera:

šifrovanje podataka, prenos podataka (SSL šifrovanje);

firewall zaštita;

programi zaštite i otkrivanja upada;

druge mere zaštite u skladu sa najsavremenijim tehničkim mogućnostima.

Lični podaci koji se obrađuju u papirnom formatu čuvaju se u kancelarijama kompanije u zaključanim prostorijama ili kancelarijama. Pristup je omogućen samo ovlašćenim licima.

Lični podaci se elektronski čuvaju na sigurnim serverima i računarima koje nadgledaju odgovorni zaposleni u kompaniji.

7. Period čuvanja ličnih podataka

Kompanija skladišti lične podatke samo onoliko koliko je potrebno da bi se osigurala opisana svrha obrade ličnih podataka ili u skladu sa zakonskim zahtevima, u meri u kojoj je to potrebno:

za vreme važenja zaključenog ugovora;

dok kompanija ili fizičko lice mogu da ostvaruju svoje legitimne interese u skladu sa spoljnim zakonima i propisima;

sve dok bilo koja od strana ima zakonsku obavezu da čuva lične podatke;

sve dok je saglasnost fizičkog lica na relevantnu obradu ličnih podataka validna, osim ako postoje drugi legitimni osnovi za obradu ličnih podataka.

8. Pristup ličnim podacima

Alta Nova d.o.o. neće otkriti trećim licima bilo kakve lične podatke ili bilo koje informacije stečene kao rezultat izvršenja bilo kog ugovora o saradnji, osim:

gde se podaci moraju preneti trećoj strani prema zaključenom ugovoru radi obavljanja bilo kojih ugovornih ili zakonskih funkcija;

na osnovu jasnog i nedvosmislenog pristanka fizičkog lica;

strankama u skladu sa spoljnim regulatornim aktima, na njihov razuman zahtev, u skladu sa postupkom i obimom koji su tamo opisani;

u slučajevima propisanim spoljnim regulatornim aktima radi zaštite legitimnih interesa preduzeća.

Fizička lica imaju pravo na pristup ličnim podacima slanjem zahteva za pružanje informacija Alta Nova d.o.o. pisanjem na info@altanova.rs ili lično na registrovanu adresu kompanije. Zahtev će se razmotriti u skladu sa postupkom utvrđenim u zakonima i propisima.

Na zahtev, lični podaci mogu se dopuniti ili ispraviti, obrada može biti obustavljena ili podaci mogu biti uništeni ako su relevantni lični podaci nepotpuni, zastareli, neistiniti, nezakonito obrađeni ili ako više nisu potrebni za potrebe obrade.

Kompanija osigurava izvršenje zahteva za obradu podataka i zaštitu u skladu sa zakonima i propisima i u slučaju prigovora preduzimaće razumne mere za rešavanje problema. Međutim, ako to nije moguće, fizička lica imaju pravo da se obrate nadzornom telu – Državnom inspektoratu podataka.

9. Promene politike privatnosti

Alta Nova d.o.o. zadržava pravo da jednostrano promeni ili dopuni Politiku privatnosti u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Važeća verzija Politike privatnosti dostupna je na veb lokaciji www.altanova.rs koja sadrži datum najnovije verzije.

U Beogradu, 09.12.2020.